top of page

Hamiltoni Eesti Seltsi Stipendiumi Statuut, muudetud 2019a.
(English Google translation follows)


1. H.E.S. stipendiumi sihiks on soodustada kõrgema hariduse omandamist eesti
päritoluga õpilastele.
2. H.E.S. stipendiumi kandidaat peab olema esimest aastat täisajaline õpilane kõrgemas
õppeastutuses, mida stipendiumi komitee tunnustab kui kõrgemat õppeasutust.
3. H.E.S. stipendiumi kandidaat peab omandama Ontario Keskkooli diploma.
4. Vähemalt üks kandidaadi vanematest peab olnud olema täisõiguslik Hamiltoni Eesti
Seltsi liige sellel aastal kui kandidaat lõpetas keskkooli ja ka
stipendiumikättetoimetamise aastal.
5. Stipendiumi omandaja valik toimub H.E.S. stipendiumi komitee poolt, mille igal aastal
määrab H.E.S.-i juhatus.
6. Stipendiumi komitee liikmed peavad olema lõpetanud ühe kõrgema Kanada
õppeasutuse.
7. Vähemalt üks Stipendiumi Komitee liige ei tohi olla samaaegselt H.E.S.-i juhatuse liige.
8. Stipendiumi Komiteel on õigus kaaluda kandidaadi poolt valitud kõrgemat
õppeasutust.
9. Stipendiumi Komitee loob aluse mille järgi või põhjal valitakse stipendiumi omandaja.
Stipendiumi Komitee jätab omale õiguse teha lõpliku valiku oma äranägemise
kohaselt, arvesse võttes õpilase üldist tagapõhja.
10. Stipendiumi Komitee otsus on lõplik.
11. Stipendiumi kandidaadilt ei nõuta kirjalikku sooviavaldust. Kandidaatide nimestiku
eest hoolitseb H.E.S. juhatus.
12. Stipendium on igal kalendriaastal ühekordne.
13. Stipendiumi kätte toimetamine omandajale toimub avalikult H.E.S. Vabariigi
aastapäeva aktusel.
14. Stipendiumi üldväärtus saab määratud igal aastal H.E.S.-i peakoosoleku poolt.

English

*Please note, this is not the offical translation of the above text.  Should there be any inconsistencies with the below translateion, the version approved is the above Estonian version.

 

1. The purpose of the scholarship is to promote the acquisition of higher education in Estonia students of different backgrounds.

2. The scholarship candidate must be a first year full-time student in higher education in an educational institution recognized by the scholarship committee as a higher education institution.

3. H.E.S. scholarship candidate must obtain an Ontario High School diploma.

4. At least one of the candidate's parents must have been a full-fledged Hamilton Estonian Society member the year when the candidate graduated from high school and also in the year of delivery of the scholarship.

 

5. The scholarship holder will be selected by the H.E.S. by the Scholarship Committee each year appointed by the Board of Directors of H.E.S.

 

6. Members of the Scholarship Committee must have graduated from a senior Canadian educational institution.

 

7. At least one member of the Scholarship Committee may not be a member of the Management Board of H.E.S.

 

8. The Scholarship Committee has the right to consider the higher one chosen by the candidate educational institution.

 

9. The Scholarship Committee establishes the basis on which or on the basis of which the recipient of the scholarship is selected. The Scholarship Committee reserves the right to make the final choice at its discretion taking into account the general background of the student.

10. The decision of the Scholarship Committee is final.

11. The scholarship candidate is not required to submit a written application.

12. The scholarship is one-time in each calendar year.

13. Delivery of the scholarship to the transferee takes place publicly by H.E.S. at the Estonian Independence day ceremony.

14. The total value of the scholarship is determined annually by the general meeting of H.E.S.

bottom of page